Discount!

D002 HR Recruitment and Termination Dashboard

฿3,190.00฿3,929.00

ใช้งานส่วนบุคคล
ℹ สำหรับบุคคลธรรมดา ใช้งาน 1 ท่าน
ใช้งานในบริษัท/ออกบิลบริษัท
ℹ สำหรับผู้ใช้หลายคน (1-5 คน) ในองค์กรเดียวกัน และ หรือต้องการออกบิลในนามบริษัท

Product Details