Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” หรือ “สัญญา”) เป็นข้อตกลงระหว่าง Excel สายหวาน (“เรา”) และท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Excel สายหวาน ใด ๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก 
หากท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น เราอาจมีการสังเกตการณ์และตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติการใช้งาน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของท่าน เราอาจทำการระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเราพิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา หากเราลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้น ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้ โดยเราอาจทำการปิดกั้นที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

เนื้อหาของผู้ใช้งาน
เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ (“เนื้อหา”) ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่นำส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เราอาจสังเกตการณ์และตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านนำส่งหรือสร้างขึ้นจากการบริการโดยตัวท่าน การใช้งานเว็บไซต์ โดยท่าน ไม่ถือเป็นการอนุญาตเราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อการค้า การตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีคล้ายกันเว้นแต่ท่านจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ท่านให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบใหม่และแสดงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเรา ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเราโดยไม่เป็นการจำกัดการรับรองและการรับประกันที่เราได้กำหนดไว้

การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน
ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มของบัญชีการใช้งานของท่านตามค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม และข้อกำหนดเรื่องการเรียกเก็บเงินเมื่อถึงครบกำหนดชำระ ในกรณีที่มีการนำเสนอบริการแบบทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านอาจต้องชำระเงินหลังจากที่ช่วงทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้สิ้นสุดลง ไม่ใช่เมื่อท่านใส่รายละเอียดในการเรียกเก็บเงินของท่าน (ซึ่งอาจจำเป็นต้องใส่ก่อนที่จะเริ่มช่วงทดลองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) หากการต่ออายุการใช้งานโดยอัติโนมัติมีการเปิดใช้งานสำหรับการบริการที่ท่านได้เลือกใช้ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ท่านได้เลือกไว้ หากเรามีความเห็นว่าการทำธุรกรรมของท่านถือเป็นการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้ท่านส่งสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตรซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการซื้อในครั้งนั้น ๆ ไป

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Excel สายหวาน ได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ท่านสั่งซื้อกับเรา โดยเราอาจจำกัดคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/ หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่ง ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบโดยติดต่อไปทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับการเรียกชำระค่าธรรมเนียม หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

Excel สายหวาน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการจำหน่าย เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อและการชำระค่าธรรมเนียมของท่าน และการชำระค่าธรรมเนียมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบการฉ้อโกงเรียบร้อยแล้ว เราจะให้สิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อแก่ท่านโดยเร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีการจำกัดระบบการใช้งาน ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้

นโยบายการคืนเงิน
เนื่องจากเว็บไซต์ของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราได้ให้สิทธิการเข้าถึงแก่ท่านไปแล้ว เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากที่ได้ทำการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์แล้ว โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อ

ประเภทของใบอนุญาติต่างๆ (Licenses)
1. Individual (Single-user License): ใบอนุญาตผู้ใช้ส่วนบุคคล – ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทได้

1.1 Template สำเร็จรูปทั้งหมด เช่น Multipurpose Template, Dashboard และอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ของ Excel สายหวาน อนุญาตให้ผู้ชำระค่าใบอนุญาติเข้ามาดาว์นโหลดไฟล์ รับอับเดทต่างๆ และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตามเวลาที่กำหนดไว้  และสามารถใช้ในงานส่วนบุคคล เช่น ใช้ทำ Presentation หรือรายงานเพื่อใช้ผลงานที่สำเร็จแล้ว หรือ “End Product” ในการนำเสนอได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ Template ต่างๆ ที่ไม่ใช่ผลงานที่สำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ไปส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือจำหน่ายที่อื่น Excel สายหวาน มีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกการเข้าถึงการดาว์นโหลดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีข้อมูลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

1.1.1 Template ทั้งหมดที่มี Code VBA ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าถึงและปรับเปลี่ยน “Modify” code VBA นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Excel สายหวานเท่านั้น
1.1.2 Template ทั้งหมดที่ไม่มี Code VBA อนุญาตให้ผู้ซื้อปรับเปลี่ยน “Modify” Template ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

1.2 สื่อการสอนทั้งหมด (ไฟล์และวิดีโอต่างๆ ในเว็บไซด์) เป็นลิขสิทธิ์ของ Excel สายหวาน อนุญาตให้ผู้สมัครและชำระค่าเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ไม่อนุญาตให้นำสื่อการสอนในคอร์สนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ไปส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ จำหน่าย หรือนำไปประกอบการสอนที่อื่น Excel สายหวาน มีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกการเข้าถึงสื่อการสอนต่างๆ ในคอร์สเรียนทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อมูลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

2. Business (Shared License): ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจ – สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทได้

2.1 Template สำเร็จรูปทั้งหมด เช่น Multipurpose Template, Dashboard และอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ของ Excel สายหวาน อนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ชำระค่าใบอนุญาติ (ยืนยันตัวตนโดยใช้ email ของบริษัทในการสื่อสาร) โดยไม่ได้จำกัดแค่บุคคลที่ทำการซื้อใบอนุญาตเท่านั้น เข้ามาดาว์นโหลดไฟล์ รับอับเดทต่างๆ และขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตามเวลาที่กำหนดไว้  นอกจากนี้ พนักงานในส่วนที่ระบุตามเงื่อนใขในใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ในงาน Template ได้ เช่น ใช้ทำ Presentation หรือรายงานเพื่อใช้ผลงานที่สำเร็จแล้ว หรือ “End Product” ในการนำเสนอได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ Template ต่างๆ ที่ไม่ใช่ผลงานที่สำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ไปส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือจำหน่ายที่อื่น Excel สายหวาน มีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกการเข้าถึงการดาว์นโหลดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีข้อมูลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

2.1.1 Template ทั้งหมดที่มี Code VBA ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าถึงและปรับเปลี่ยน “Modify” code VBA นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Excel สายหวานเท่านั้น
2.1.2 Template ทั้งหมดที่ไม่มี Code VBA อนุญาตให้ผู้ซื้อปรับเปลี่ยน “Modify” Template ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

2.2 สื่อการสอนทั้งหมด (ไฟล์และวิดีโอต่างๆ ในเว็บไซด์) เป็นลิขสิทธิ์ของ Excel สายหวาน อนุญาตให้ผู้สมัครที่ระบุตามเงื่อนไขในใบเสร็จรับเงินเข้ามาศึกษาหาความรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่ไม่อนุญาตให้นำสื่อการสอนในคอร์สนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ไปส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ จำหน่าย หรือนำไปประกอบการสอนที่อื่น Excel สายหวาน มีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกการเข้าถึงสื่อการสอนต่างๆ ในคอร์สเรียนทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อมูลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริการหลังการขาย
สั่งซื้อด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เมื่อสั่งซื้อแล้ว เราให้ความช่วยหลังการซื้อสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด (เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโดยไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้า)

ทั้งนี้การช่วยเหลือรวมไปถึงความบกพร่องที่เกิดจากเว็บไซด์หรือไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น เช่น
1. ไฟล์หาย
2. ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก email ได้
3. เข้าสู่ระบบแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
4. ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
5. สูตรต้นฉบับมีปัญหา เช่นเกิด error หรือคำนวณไม่แม่นยำ
6. เกิด error ต่างๆ ในไฟล์ต้นฉบับ

โดยที่วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ และ version ของโปรแกรมที่ใช้งานต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดของ Template

ความช่วยหลังการขายนี้ไม่ได้รวมถึงการช่วยปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือแก้ไข error ต่างๆจาก Template ที่ได้รับการปรับแต่งแล้วทุกชนิด ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำพื้นฐานต่างๆ หรือท่านสามารถใช้บริการการแก้ไขเพิ่มเติมจากเราได้ รายละเอียดค่าบริการสามารถติดต่อได้ทาง Line @sweetexcel

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์ อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และในการการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว) เราไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือชี้แจงในข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง ข้อมูลราคา เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้ต้องกระทำ จะไม่มีการกำหนดวันที่หรือวันที่มีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

บริการของบุคคลที่สาม
หากท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการอื่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว และทางเราจะไม่ขอรับรอง มีหน้าที่หรือรับผิดชอบ และไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือการติดต่อกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นนั้น ท่านขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่เรียกร้องจาก Excel สายหวาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าว Excel สายหวาน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล หรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าว ท่านอาจจำเป็นจะต้องทำการลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ในบริการอื่นของเว็บไซต์นั้น ๆ ในการเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ นั้น ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ Excel สายหวาน ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านได้เท่านที่จำเป็นเพื่อการทำงานของบริการหรือเพื่อการเปิดใช้บริการอื่นนั้น ๆ

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เราไม่ได้อนุมัติโดยเป็นนัยยะ ร่วมกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือเป็นเครือเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นที่ได้มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะทางตรงหรืออ้อม เว้นเสียแต่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะไว้ในที่นี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่ขอรับรองในข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการและเนื้อหาของบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบการชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านได้เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อห้ามในการใช้งาน
นอกจากข้อตกลงอื่นที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญา ห้ามมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในลักษณะดังนี้ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ข) ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ (ง) กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) คุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ (ฉ) นำส่งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (ซ) เก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ฌ) การส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape) (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (ฎ) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของท่านจากการฝ่าฝืนการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สัญญานี้จะไม่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ Excel สายหวาน หรือบุคคลที่สามไปให้แก่ท่าน โดยสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งไม่จำกัดไว้เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับ Excel สายหวาน แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ถูกใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของเราหรือเว็บไซต์ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ Excel สายหวาน เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าที่ได้จดทะเบียนของ Excel สายหวาน หรือผู้อนุญาตให้สิทธิในการใช้แก่ Excel สายหวาน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิก และโลโก้ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น การใช้งานเว็บไซต์ และบริการของท่านจะไม่เป็นการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ท่านทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้าใดของ Excel สายหวาน หรือของบุคคลที่สาม

การสงวนสิทธิในการรับประกัน
ท่านยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Excel สายหวาน ที่ทางเราได้จัดขึ้น เป็นการที่ท่านยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวจัดเตรียมมีให้ในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่เกิดเหตุละเมิดการใช้งาน เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความต้องการของท่านหรือบริการจะไม่ขัดข้อง ใช้ได้ตลอดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านหรือความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริการจะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการจะได้กระทำขึ้นและอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจาก ดาวน์โหลดสิ่งนั้น และ/หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านบริการ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากเราหรือผ่านบริการจะไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

ข้อจำกัดความรับผิด
ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Excel สายหวาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตของ Excel สายหวาน จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับเรื่องต่อไปนี้ (ก) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายในการชดใช้ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไร รายได้ การค้าขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียเงินเก็บที่คาดการณ์เอาไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในทางที่จะเป็นได้ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในทางสัญญา ละเมิด การรับรอง การผิดจารีตประเพณี ประมาท หรือการใดที่ Excel สายหวาน ได้รับคำชี้แจงมาแล้วว่าอาจเกิดขึ้นได้หรือคาดหมายได้ว่าความเสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาต จำนวนความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรับผิดโดย Excel สายหวาน และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตของ Excel สายหวาน จะถูกจำกัดไว้ตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระให้แก่ Excel สายหวาน สำหรับระยะเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าว ข้อจำกัดและการยกเว้นจะไม่มีผลบังคับใช้หากวิธีการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหาย ความสูญเสียหรือผิดพลาด ในวัตถุประสงค์หลักได้

การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Excel สายหวาน และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากหรือต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือการดำเนินการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของท่าน การใช้งานหรือบริการโดยท่าน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Excel สายหวาน หรือการกระทำอันมิชอบโดยเจตนาใด ๆ ของท่าน

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกใช้ จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และมีเจตนาที่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้สัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลืออยู่จะยังเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

เนื้อหาและการโพสต์
ท่านไม่สามารถแก้ไข พิมพ์ หรือทำสำเนาในส่วนใดของเว็บไซต์ การนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมเข้ากับงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสื่อพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม หรือนำบางส่วนของเว็บไซต์ ไปรวมไว้ในเว็บไซต์อื่นในรูปแบบการฝังไว้ในเว็บไซต์ (embedding) แบ่งไว้เป็นส่วนในหน้าเว็บไซต์ (framing) หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดแจ้งจาก Excel สายหวาน จะถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการกระทำ

ท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อฉล อนาจาร หมิ่นประมาท คุกคาม ล่วงล้ำในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือทางอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านจะต้องไม่ทำการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือบริษัทอื่น ท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ดอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดความขัดข้อง เสียหาย หรือจำกัดระบบการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ในการนำส่งหรืออัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ยินยอมให้ Excel สายหวาน ในการนำออกซึ่งไฟล์ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

การระงับข้อพิพาท
การเริ่มทำ ตีความ และการปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้และข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้วิธีการพิจารณากฎหมายแห่งราชอาณาจักรแห่งไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมายและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่สามารถกระทำได้ เขตอำนาจศาลและสถานที่เดียวสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องของสัญญานี้ให้อยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยและท่านจะนำข้อพิพาทเข้าสู่เขตอำนาจศาลดังกล่าว

การโอนสิทธิ
ท่านจะต้องไม่ทำการโอน ขายต่อ อนุญาตช่วง หรือทำการโอนย้ายหรือมอบหมายในสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของท่านที่ได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเรา โดยที่ความยินยอมของพวกเรานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยและไม่มีเงื่อนไขอื่นใด การโอนสิทธิหรือโอนย้ายใด ๆ ดังกล่าวจะต้องเป็นโมฆะและไม่มีผล ทั้งนี้ เรามีอิสระที่จะโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินหรือหุ้นทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขสัญญาฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่สัญญาฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของสัญญา การเข้าใช้งานเว็บไซต์ หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

การยอมรับในข้อตกลง
ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านสัญญาฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับสัญญาฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว

ติดต่อเรา
หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มและส่งอีเมล์มาหาเราที่หน้า Contact

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565