Discount!

D001 HR Company Snapshot Dashboard

฿2,129.00฿2,650.00

ใช้งานส่วนบุคคล
ℹ สำหรับบุคคลธรรมดา ใช้งาน 1 ท่าน
ใช้งานในบริษัท/ออกบิลบริษัท
ℹ สำหรับผู้ใช้หลายคน (1-5 คน) ในองค์กรเดียวกัน และ หรือต้องการออกบิลในนามบริษัท

Product Details